ประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup

ตัวอย่างผลงานที่เรา ภูมิใจนำเสนอ